Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Levande Export Limited (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.fashion4VIP.net (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišujúce sa od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné zjednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovenými obchodnými podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho prevedeného na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vyhotovovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vytvárať objednávky tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri ich akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet ďalej než 1 rok nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim–spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

3.2. Pred zaslaním objednávky Fashion4vip je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci Fashion4vip kliknutím na tlačidlo „Pokračovať v objednávke“.

3.3. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Fashion4vip kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

3.4. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

3.5. Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že Fashion4vip neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časť tovaru, iné podklady a pod.). Fashion4vip  je povinná si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohoto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

3.6. Fashion4vip si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nedôjde.

3.7. Na darčeky, ktoré sú poskytované celkom zdarma, nie je možné uplatňovať akokoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

3.8. Všetky vystavené faktúry sú kupujúcim k dispozícii na stránke www.fashion4vip. Faktúry sa dajú stiahnuť zo stránky „História objednávok“ Vášho zákazníckeho účtu, kliknutím na odkaz „Môj účet“

3.9. Pokiaľ stornovaná vybavená objednávka alebo nevyzdvihnutá objednávka zaslaná na dobierku nebude kupujúcim prevzatá, bude od kupujúceho požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru, tj. poštovné, dobierkové a balné. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou vo výške nákladov na expedovanie tovaru.

3.10. Doba doručenia balíkov do Slovenskej republiky z hlavného skladu vo Veľkej Británii je obvykle 9-12 pracovných dní od spracovania objednávky. Spoločnosť Levande Export Limited neručí za zdržanie objednávky v dôsledku akejkoľvek prekážky medzi Veľkou Britániou a Slovenskou republikou, v zmysle štrajku na trase, prírodných katastrof, dopravných nehôd a pod. Predĺžením prepravnej lehoty 9-12 pracovných dní nezaniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a našou spoločnosťou.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nežiada od kupujúceho zálohu či inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Spoločnosť prevádzkujúca internetový obchod Fashion4VIP si vyhradzuje právo na zmeny a omyly pri cenotvorbe všetkých produktov a služieb ponúkaných na tomto portáli.

 

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebitel z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

5.2. V prípade, že chce kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy, tak bude zmluva od začiatku zrušená. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, ponesie náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, tie sú počítané podľa najnižšej možnej ceny.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od vrátenia tovaru kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ho predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar v stave v akom ho zakúpil.

5.4. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne zakročiť proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.5. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.6. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou rozviazania zmluvy v prípade, že dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, v takomto prípade darovacia zmluva stráca platnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy určený zmluvou na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim schválené.

 

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci garantuje kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar  prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy mimi prevádzané,

7.2.2. tovar je vhodný na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,

7.2.3. tovar odpovedá akosťou alebo vyhotovením zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebovanie tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, znamená to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6. Ďalšie  práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

7.7 Obchod Fashion4vip nie je povinný prijať objednávku, ktorá bola vytvorená s chybnou cenou, vzniknutou neočekávanou chybou na webových stránkach, ktorej sa nedalo predísť.

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy customers@fashion4VIP.net. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

 

9.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytnutá zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo, ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Ak si kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež na účely zasielania informácií a obchodných správ kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohoto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vyhotovenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojch osobných údajov.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako napr. spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) prevádza spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANÍ COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné previesť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bet toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

11. DORUČOVANIE

11.1. Kupujúcemu môže byť doručené na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účtu či uvedenú kupujúcim v objednávke.

 

12. VRÁTENIE TOVARU/REKLAMÁCIA

12.1 Vrátenie peňazí a výmena tovaru

V prvom rade sa usilujeme o uspokojenie potrie našich zákazníkov. Pokiaľ nie ste spokojní s Vašim nákupom, využite naše reklamačné služby. Ako formu reklamácie použite e-mailový kontakt na naše zákaznícke centrum e-mail: customers@fashion4vip.net.

12.2 Vrátenie tovaru v 14 dennej lehote

Všetok nevyhovujúci/zle zaslaný tovar, zakúpený na stránkach fashion4vip, je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia zásielky. Najneskorší termín na odoslanie späť takto nevyhovujúceho tovaru je 14-ty kalendárny deň od prevzatia tovaru - tento termín odoslania potvrdí zákazník zaslaním potvrdenky od prepravcu. Fashion4vip si vyhradzuje právo neprijať na vrátenie akýkoľvek tovar, ktorý bude vrátený po 14 kalendárnych dňoch, ak nepredložil kupujúci potvrdenku, ktorá potvrdzuje najneskorší dátum odoslania nevyhovujúceho tovaru a to 14-ty kalendárny deň od prevzatia zásielky. Tovar, ktorý bude doručený na našu adresu pre vrátenie tovaru po tejto lehote, bude zaslaný späť kupujúcemu na jeho vlastné náklady.

12.3 Vrátenie tovaru po 14 dennej lehote"

Aby sme zákazníkom maximálne vyšli v ústrety, tak je možné zakúpený tovar na stránkach obchodu fashion4vip vrátiť až do 20 dní od prevzatia tovaru zákazníkom. Vrátenie finančných prostriedkov po 14 dennej lehote prebehne formou kreditu na bonus účet v prípade registrovaných užívateľov alebo formou voucheru na danú čiastku v prípade neregistrovaných užívateľov.

12.4 Zásady vrátenia tovaru:

1. Na získanie finančnej náhrady, či výmenu tovaru, musíte získať najskôr oprávnenie pre vrátenie, od nášho zákazníckeho servisu, inak sa môže stať, že Vám bude Váš reklamovaný tovar vrátený.

2. Uveďte prosím dôvod reklamácie, a spiatočnú adresu.

3. Tovar starostlivo zabaľte. Priložte k balíčku nasledujúce informácie: Meno, na ktoré bola vytvorená objednávka, adresu, číslo objednávky, dôvody reklamácie, a číslo účtu, na ktoré chcete čiastku vyplatiť.

4. Odporúčame zasielať reklamácie pomocou sledovaných zásielok. Neprijímame zásielky, ktoré sú nám doručované na dobierku.

5. Finančné prostriedky sú klientovi vyplácané do 14 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

12.3 Upozornenie:

12.3.1 Pre šperky:

Zo zdravotných dôvodov nemôžu byť niektoré produkty, ako napríklad náušnice alebo piercingy, vrátené. Pokiaľ chcete vrátiť Vašu položku, prosím upozornite nás najskôr e-mailom s uvedeným dôvodom reklamácie a číslom objednávky do 14 dní od obdržania tovaru. Akýkoľvek výrobok musí byť zaslaný späť v originálnom balení.

12.3.2 Pre oblečenie:

Neprané, nenosené či nepoškodené výrobky môžu byť vrátené do 14 dní od obdržania zásielky. Výrobky musia byť pred vrátením v stave, v akom ste ich obdržali, alebo Vám bude výrobok odoslaný späť, na Vaše náklady. Vrátené oblečenie prijímame len so všetkými visačkami, a inými atribútmi, s ktorými bol tovar zákazníkovi dodaný. Pokiaľ sú visačky odstrihnuté, alebo nám tovar nedodáte s pôvodnými atribútmi, tak si vyhradzujeme právo tovar späť neprijať, a bude Vám na Vaše náklady zaslaný naspäť.

12.3.3 Pre obuv/tašky/doplnky:

Ako určite predpokladáte, požadujeme, aby tovar, ktorí vraciate, bol nepoužitý v originálnom balení.

12.3.4 Pre okuliare:

1. Pokiaľ je nejaký problém s kvalitou našich okuliarov, vyžadujeme podrobný popis a fotografie, ktoré nám priblížia problém. Potom zariadime výmenu tovaru.

2. Všetky naše okuliare prešli pred odoslaním prísnou kontrolou. Zatiaľ sa nám nestalo, že by prišli okuliare rozbité.

12.3.5 Zásady pre výmenu tovaru:

Výmena tovaru je možná len pre kazové výrobky, výrobky poškodené už pri prevzatí, či pokiaľ Vám veľkosť výrobku nevyhovuje. Výrobok musí byť vrátený do 14 dní od obdržania, a zákazník hradí poštovné poplatky za celý výmenný proces. Všetky výrobky je možné vymeniť len za výrobok s rovnakou cenou. Majte prosím na pamäti, že výmenu tovaru prevedieme až potom, čo obdržíme Váš vrátený tovar. Zákazník hradí všetky poštovné poplatky za celý výmenný proces, čo znamená, že nám musí zaplatiť poštovné za odoslanie nového výrobku späť k zákazníkovi. Dostupnosť výmeny tovaru nie je garantovaná. Zašleme Vám upozornenie na e-mail pri dokončení výmenného procesu.

12.4 Pre kontaktovanie zákazníckeho servisu ohľadom otázok týkajúcich sa reklamačného oprávnenia nám prosím napíšte na tento e-mail: customers@fashion4vip.net

 

13. NEPREBRATÝ TOVAR ZÁKAZNÍKOM

13.1. Pokiaľ zákazník nepreberie objednaný tovar v odbernej lehote, a tento tovar je nám vrátený, ako nedoručený, tak si vyhradzujeme právo od tohoto zákazníka vymáhať poštovné a balné všetkých kusov tovaru v tejto objednávke obsiahnutých.

 

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

14.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

14.4. Kontaktné údaje predávajúceho: Levande Export Limited, 31/F, Chinachem Century Tower, 178 Glouchester road, Wanchai, Hong-Kong, No° 1964950